+45 40246446 info@hjernestaerk.dk

Persondata 

I forbindelse med dine behandlinger hos Hjernestærk, er det nødvendigt, at der noteres og behandles oplysninger om dig. 

1. Hvilke oplysninger behandler vi? 

I forbindelse med din behandling hos Hjernestærk, noterer vi almindelige oplysninger såsom navn, adresse, mailadresse, telefonnummer samt cpr. nr og nationalitet. Vi noterer ligeledes oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). 

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. 

Alle ovenstående oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. 

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. 

Som en del af Hjernestærks drift deles/opbevares dine oplysninger hos: 

IT- og hjemmeside systemer: Complimenta 

Vi har godkendte databehandlingsaftaler med alle de IT-systemleverandører vi benytter. Alle opfylder GDPR-kravene pr. 25.05.2018. 

2. Videregivelse af oplysninger 

Efter sundhedsloven er der tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold og videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. 

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. 

4. Hvor længe opbevares oplysningerne? 

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. 

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, der er registeret om dig, ved at kontakte Hjernestærk. 

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. 

I forhold til ovenstående kontakt da dataansvarlig Stine Friis, info@hjernestaerk.dk. 

6. Klage 

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. 

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Priser Laser: tillæg på 100 kr. hvilket inkluderer mulighed for flere korte behandlinger i særligt tilrettelagte tidsrum. Spørg for mere info. 

Afbudspolitik: Som udgangspunkt opkræves fuldt honorar, hvis du melder afbud senere end kl. 17 dagen før den aftalte tid. Aflysning af aftaler kan foretages via mail på eller telefonisk. Hvis du ringer uden for telefontid, lægger du bare en besked. 

TILSKUD 

Offentligt tilskud 

Bemærk at Hjernestærk IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder at du som udgangspunkt selv skal betale hele behandlingshonoraret. 

En undtagelse er dog, hvis du er i den offentlige sygesikringsgruppe 2 – Her yder den offentlige sygesikring dog tilskud til din behandling. Kontakt i dette tilfælde din hjemkommune (Borgerservice), da det er her du får tilskuddet fra. 

Hvis du er i tvivl om du er i gruppe 1 eller 2, kan du tjekke det på dit gule sygesikringskort. 

Sygeforsikringen danmark 

“Sygeforsikringen danmark” yder tilskud til behandlinger hos Hjernestærk. Tilskuddet er kr. 133,- til første konsultation og 88 kr. pr. efterfølgende behandlinger. Du får det samme tilskud om du er gruppe 1, 2 eller 5 sikret. Bemærk, at der ikke er krav om en lægehenvisning. Husk at informere din behandler den første gang, at du er medlem af danmark. 

Privat sundhedsforsikring 

Du kan få tilskud til dine behandlinger hos Hjernestærk hos de fleste forsikringsselskaber – i nogle tilfælde dækker sundhedsforsikringer/ulykkesforsikringer hele behandlingshonoraret, i andre tilfælde bare en del af behandlingshonoraret. Vi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab for oplysninger om netop din forsikring. Husk at oplyse om, at Hjernestærk IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring